โครงการสัมนาทางวิชาการครั้งที่ ๑ เรื่อง “เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างไรได้ตีพิมพ์”

0

วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

พระครูกิตติชัยกาญจน์ และ พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน

ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาทางวิชาการครั้งที่ ๑ เรื่อง “เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างไรได้ตีพิมพ์”

ณ ห้องประชุม ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ 

Share.

Leave A Reply