การประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ และแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการสอนและการเขียน มคอ.

0

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี พระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของห้องเรียน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ และการประชุมแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการสอนและการเขียน มคอ. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

Share.

Leave A Reply