อบรมการตรวจสอบงบทดลองและแยกประเภทเพื่อออกงบการเงิน

0

วันที่ ๙ – ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑

                     นางสาวชนกนาฏ ไทรสังขโกมล ได้เข้าร่วมอบรม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวการพัฒนาความรู้เพื่อจัดทำงบการเงินและตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม formula ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C ๑๑๔ – ๑๑๖ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share.

Leave A Reply