โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

0

วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑

พระครูกิตติชัยกาญจน์ และ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share.

Leave A Reply