สาขาพระพุทธศาสนา มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑

0

ปรัชญาเบื้องต้น

แปลบาลีเป็นไทย-แปลไทยเป็นบาลี

พุทธปรัชญาเถรวาท

 มคอ.๓-ธรรมบทศึกษา

มคอ.-๓-วิชาวรรณคดีชาดก

มคอ.-๓-วิชาวรรณคดีบาลี

มคอ-๓-พระไตรปิฎกศึกษา

 

มคอ. ๓ (ธรรมภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง) ๖๑

มคอ.๓(เทศกาลและพิธีกรรมฯ ๖๑)

มคอ.๓(ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๖๑)

มคอ.๓(หลักพุทธธรรม ๖๑)

  การปกครองคณะสงฆ์ไทย

บาลีไวยากรณ์  

พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

พุทธศิลป์

 

มคอ.๓ประวัติพระพุทธศาสนา-๒๕๖๑ปี๑เทอม๑

มคอ.๓-พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยาปี๓เทอม๑-ปี-๒๕๖๑

มคอ.๓ศาสนาคริส-๒๕๖๑ปี๑เทอม๑

มคอ.๓-สถิติและการวิจัย-๒๕๖๑ปี๒เทอม๑

มคอ.3 พุทธศาสนากับสันติภาพ

มคอ. ๓ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

มคอ. ๓ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

มคอ. ๓ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

มคอ. ๓ วัฒนธรรมไทย

มคอ.๓ บาลีไวยากรณ์

มคอ.๓ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี

มคอ.๓ วิชากฏหมายคณะสงฆ์

  มคอ ๓ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

ธรรมภาคปฏิบัติ ๗ (มคอ ๓)

Share.

Leave A Reply