โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ

0

วันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ นางสาววราภรณ์ ภาคภูมิ นางสาวชนกนาฏ ไทรสังขโกมล และนางสาว สาริณี ไทรสังขสิริพงศ์ เข้ารับการฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๔ วัน ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ และศึกษาดูงานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Share.

Leave A Reply