ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0

วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

พระครูกิตติชัยกาญจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะพุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share.

Leave A Reply