โครงการย้อนรอยถอยแลพุทธศิลป์ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒๕๖๑)

0

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาพุทธศิลปะ โดยมีพระอาจารย์มหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน อาจารย์ประจำวิชาพุทธศิลปะ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาจารย์ และนิสิต เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Share.

Leave A Reply