สาขาพระพุทธศาสนา มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒

0

 มคอ.๓(พระวินัยปิฎก ๖๑) 

 มคอ.๓(ศาสนาในจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ๖๑) 

 มคอ.๓(ศาสนากับภาวะผู้นำ ๖๑) 

 มคอ.๓-การแต่งแปลบาลี-๖๑

มคอ.๓-พระสูตรมหายาน-๖๑

 มคอ.๓-วิชาฉันทลักษณ์-๖๑

มคอ.-๓-วิชาศาสนาทั่่วไป-๖๑

 มคอ.-๓-วิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา-๖๑

 

พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฒโน

 แปลบาลีเป็นไทย – แปลไทยเป็นบาลี ๒

มคอ.ธรรมะประยุกต์

มิลินทปัญหา

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔

 

 มคอ.3 ภาษาอังกฤษชั้นสูง 

 มคอ.3 วากยสัมพันธ์ SP 

 มคอ.3 ศาสนากับคนรุ่นใหม่ 

 

พระวิสุทธพงเมธี,ดร.

มคอ. 3 วิชาธรรมนิเทศ 

 

พระมหาบุญเรือง สิริปุญโญ

SP ๑๑๐ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖

มคอ ๓ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ 

 

พระครูกาญจนกิตติ

มคอ.3 ธรรมะภาคปฏิบัติ 6

 

พระถนัด วฑฺฒโน

ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา

 

ดร. อยุษกร งามชาติ 

ศาสนากับสถานภาพสตรี

 

อ.ชาญศักดิ์ ศรีสันต์

 พื้นฐานคอมพิวเตอร์

 

อ.มยุรีย์ ศรีสันต์

ภาษากับการสื่อสาร

 

 

Share.

Leave A Reply