การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0

ขั้นตอนการยื่นสมัครเรียนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

๑. การกรอกข้อมูล ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มการรับสมัครนักศึกษาใหม่ Download ใบสมัคร 

๒. การแนบไฟล์เอกสาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย

เข้าสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

บรรพชิต (พระ)

– รูปสีขนาด ๑ นิ้วครึ่ง หน้าตรง  (เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา)

– สำเนาเอกสารการจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส.)

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาหนังสือสุทธิ (พระภิกษุ/สามเณร)

– หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรถ

คฤหัสถ์ หรือบุคคลทั่วไป

– รูปสีขนาด ๑ นิ้วครึ่ง หน้าตรง  (เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา)

– สำเนาเอกสารการจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาบัตรประชาชน

– หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรถ

เข้าสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

บรรพชิต (พระ)

– รูปสีขนาด ๑ นิ้วครึ่ง หน้าตรง  (เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา)

– สำเนาเอกสารการจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาหนังสือสุทธิ (พระภิกษุ/สามเณร)

– สำเนาประกาศนียบัตรเทียบธรรม ชั้นเอก (พระภิกษุ/สามเณร)

 – ใบตราตั้งพระสังฆาธิการ (พระภิกษุ) เฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส.) เท่านั้น!!!

– หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรถ

คฤหัสถ์ หรือบุคคลทั่วไป

– รูปสีขนาด ๑ นิ้วครึ่ง หน้าตรง  (เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา)

– สำเนาเอกสารการจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาบัตรประชาชน

– หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรถ

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารตามข้อ ๒ ให้ครบถ้วน และให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ!!! แล้วจากนั้นแนบเอกสารเป็นไฟล์นามสุกล (PDF) หรือ (JPEG คือ รูปภาพ) 

๓.ยื่นใบสมัครออนไลน์ เมื่อเตรียมไฟล์ใบสมัครและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัครออนไลน์

๔. การชำระเงิน เมื่อผู้สมัครดำเนินการในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษามาชำระเงินได้ที่ สำนักงาน มจร.คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

         

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 093 – 1080666 , 086 – 6611938   Facebook  :  มจร ห้องเรียน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

Share.

Leave A Reply