มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0

 ชั้นปีที่ ๑

(62) ปี1 000147 มคอ.๓ พระไตรปิฎกศึกษา-๖๒

(62) ปี1 SP103 มคอ.3 บาลีย์ไวยกรณ์3

(62) ปี1 000104 มคอ.3 เศรฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

(62) ปี1 000116 มคอ.3 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

(62) ปี1 000259 มคอ.3 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

ชั้นปีที่ ๒

(62) ปี2 000118 มคอ.3 ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น

(62) ปี2 000144 มคอ.๓ วิชาวรรณคดีบาลี-๖๒

(62) ปี2 000261 มคอ.3 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

ชั้นปีที่ ๓

(62) ปี3 101308 มคอ.๓ธรรมบทศึกษา

(62) ปี3 101307 มคอ.3 พุทธปรัชญาเทรวาท

(62) ปี3 101403 มคอ.๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา

(62) ปี3 101301 มคอ.3 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

(62) ปี3 101306 มคอ.3 หลักพุทธธรรม

(62) ปี3 000355 มคอ.3 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

ชั้นปีที่ ๔

(62) ปี4 108308 มคอ.๓ วิชาวรรณคดีชาดก

(62) ปี4 101414 มคอ.3 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง

Share.

Leave A Reply