สาขาพระพุทธศาสนา มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑

0

คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา

 ชั้นปีที่ ๑

(62) ปี1 เทอม1 000147  พระไตรปิฎกศึกษา

(62) ปี1 เทอม1 000158 ประวัติพระพุทธศาสนา

(62) ปี1 เทอม1 000104   เศรฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

(62) ปี1 เทอม1 000116  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

(62) ปี1 เทอม1 000259  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

(62) ปี1 เทอม1 000107  เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา

(62) ปี1 เทอม1 000145   บาลีไวยากรณ์

(62) ปี1 เทอม1 00151  ธรรมภาคปฏิบัติ1

(62) ปี1 เทอม1 SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑

(62) ปี1 เทอม1 SP๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๒ 

(62) ปี1 เทอม1 SP103  บาลีย์ไวยกรณ์3

 

ชั้นปีที่ ๒

(62) ปี2 เทอม1 000102 กฎหมายทั่วไป

(62) ปี2 เทอม1 000210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

(62) ปี2 เทอม1 000118  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น

(62) ปี2 เทอม1 000144  วิชาวรรณคดีบาลี-๖๒

(62) ปี2 เทอม1 000261  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

(62) ปี2 เทอม1 000253  ธรรรมปฏิบัติ 3

(62) ปี2 เทอม1 000260  การปกครองคณะสงฆ์ไทย

(62) ปี2 เทอม1 SP 107 แปลบาลีเป็นไทย-แปลไทยเป็นบาลี 3

(62) ปี2 เทอม1 SP 108 แปลบาลีเป็นไทย-แปลไทยเป็นบาลี ๔

(62) ปี2 เทอม1 SP 109 แปลบาลีเป็นไทยแปลไทยเป็นบาลี ๕ 

 

ชั้นปีที่ ๓

(62) ปี3 เทอม1 101308 มคอ.๓ธรรมบทศึกษา

(62) ปี3 เทอม1 101307 มคอ.3 พุทธปรัชญาเทรวาท

(62) ปี3 เทอม1 101403 มคอ.๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา

(62) ปี3 เทอม1 101301 มคอ.3 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

(62) ปี3 เทอม1 101306 มคอ.3 หลักพุทธธรรม

(62) ปี3 เทอม1 000355 มคอ.3 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

(62) ปี3 เทอม1 101302 มคอ.3 พุทธศาสนกับสังคมสงเคราะห์

(62) ปี3 เทอม1 101409 มคอ-๓._จิตวิทยาในพระไตรปิฎก

(62) ปี3 เทอม1 101430 มคอ.3 พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

ชั้นปีที่ ๔

(62) ปี4 เทอม1 108308 มคอ.๓ วิชาวรรณคดีชาดก

(62) ปี4 เทอม1 101414 มคอ.3 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง

(62) ปี4 เทอม1 000457 มคอ ๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๗

(62) ปี4 เทอม1 101413 มคอ.3 พุทธศิลป์

(62) ปี4 เทอม1 101429 มคอ.๓ วิชาพระพุทธศาสนากับสันติภาพ

(62) ปี4 เทอม1 101416 ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา

(62) ปี4 เทอม1 101437 พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข

Share.

Leave A Reply