โครงการอบรมให้ความรู้งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

0

วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ หอประชุมอาคารเรียนโครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

                โดยการอบรมครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนวิชาวัฒนธรรมไทย” ของพระครูกิตติชัยกาญจน์ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มี “พระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร.” และนิสิต โครงการขยายห้องเรียน มจร. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ได้รับความรู้ต่าง ๆ เช่น ความรู้ภารกิจ บทบาท และหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน รู้หลัเกณฑ์และขั้นตอนการขอพระราชทานและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ รู้ขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้นการเชิญน้ำหลวง เพลิงหลวง ดินหลวง พระราชทาน

พระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร.

 

อาจารย์ประจำห้องเรียน และนิสิต เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

 

การอบรมให้ความรู้งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

Share.

Leave A Reply