การเข้าร่วมอบรมการจัดทำเล่ม SAR หลักสูตรรวม และกรอก Cha QA Online

0

วันที่ ๕-๖ และ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การเข้าร่วมอบรมการจัดทำเล่ม SAR หลักสูตรรวม และกรอก Cha QA Online

                              โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ได้เข้าร่วมอบรมการจัดทำเล่ม SAR หลักสูตรรวม และกรอก Cha QA Online โดยมี พระครูกิตติชัยกาญจน์ และ พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้การกรอกข้อมูลลงในระบบ SAR และ Cha QA Online เพื่อพร้อมต่อการตรวจประเมินในครั้งต่อไป

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

ภาพบรรยากาศ

วันที่ ๕-๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

ภาพบรรยากาศ

วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

Share.

Leave A Reply