โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพุทธศาสนา

0

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพุทธศาสนา เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน “การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม วช.”

ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โดยทางโครงการห้องเรียน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ คือ #พระครูกิตติชัยกาญจน์ เพื่อพัฒนางานวิจัย 
วิเคราะห์โจทย์วิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กำหนดตัวแปรที่สนใจ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา และนวัตกรรมจากการวิจัย
ตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้สอดคล้องกับกรอบวิจัยที่ วช. กำหนดให้
กำหนดปัญหาวิจัย และการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย และเขียนงานวิยที่สนใจตาม Template ที่กำหนดให้ พร้อมทั้งศึกษาองค์ประกอบของโครงการงานวิจัยจากตัวอย่างโครงการงานวิจัยที่เคยได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนจาก วช.
พัฒนาโครงร่างการวิจัย (เป็นรายบุคคล) ตามโจทย์ที่จะส่ง วช. กำหนดและการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบการวิจัย (SD/MD/AD)
การเขียนเป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด
การเขียนเป้าหมายผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด
การเขียนงบประมาณการวิจัยให้สอดคล้องกับการออกแบบการวิจัย และกระบวนการจัดส่งโครงร่างวิจัยในระบบ NRMS.
🏫 ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

และได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอาคาร ม.ว.ก. ๔๘ พรรษา โดยพระราชปริยัติกวี.ศ.ดร อธิการบดีเป็นประธาน

Share.

Leave A Reply