สาขาพระพุทธศาสนา มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒

0

 

ชั้นปีที่ ๑

 

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.3 000148 พระวินัยปิฎก

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.3 000109 วิชาศาสนาทั่่วไป

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.3 ๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.3 000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น

(62) ปี1 เทอม2 มคอ 3 000152 ธรรมภาคปฏิบัติ2

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.3 000117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง

(62 ปี1 เทอม2 มคอ.3 000149 พระสุตันตปิฏก

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.๓ SP105 แปลบาลีเป็นไทย-แปลไทยเป็นบาลี ๑ 

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.๓ 000105 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

(62) ปี1 เทอม2 มคอ ๓ SP106 แปลบาลีเป็นไทย – แปลไทยเป็นบาลี ๒

 

 

ชั้นปีที่ ๒

 

(62) ปี2 เทอม2 มคอ.3 ๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔

(62) ปี2 เทอม2 มคอ.3 000146 การแต่งแปลบาลี

(62) ปี2 เทอม2 มคอ.3 SP 112 วิชาฉันทลักษณ์

(62) ปี2 เทอม2 มคอ.3 000104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

(62) ปี2 เทอม2 มคอ.3 000262 ธรรมนิเทศ 

(62) ปี2 เทอม2 มคอ.3 000150 พระอภิธรรมปิฎก

(62) ปี2 เทอม2 มคอ.3 000101 มนุษย์กับสังคม

(62) ปี2 เทอม2 มคอ.3 Sp111 วากยสัมพันธ์ 

(62) ปี2 เทอม2 มคอ.๓ SP110 แปลบาลีเป็นไทย-แปลไทยเป็นบาลี ๖

(62) ปี2 เทอม2  มคอ 3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

(62) ปี2 เทอม2 มคอ.3 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 

 

ชั้นปีที่ ๓

 

(62) ปี3 เทอม 2 มคอ.3 101405 พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์

(62) ปี3 เทอม2 มคอ.3 103322 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย

(62) ปี3 เทอม2 มคอ.3 101321 วิชาชาดกศึกษา

(62) ปี3 เทอม2 มคอ.3 000356 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖

(62) ปี3 เทอม2 มคอ.3 101324 ชีวิตและผลงานของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา

(62) ปี3 เทอม2 มคอ.๓ 101311 พระพุทธศาสนามหายาน

(62) ปี3 เทอม2 มคอ.3 101404 ธรรมะประยุกต์

(62) ปี3 เทอม2 มคอ.3 101319 ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก

 

 

ชั้นปีที่ ๔

 

(62) ปี4 เทอม2 มคอ.3 103323 ศาสนากับภาวะผู้นำ

(62) ปี4 เทอม2 มคอ.3 101417 สัมมนาพระพุทธศาสนา

(62) ปี4 เทอม2 มคอ.3 101415 จิตวิทยาในพระไตรปิฎก

(62) ปี4 เทอม2 มคอ. ๓ 101310 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

(62) ปี4 เทอม2 มคอ. ๓ 103429 ศาสนากับคนรุ่นใหม่

(62) ปี4 เทอม2 มคอ.3 101431 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

(62) ปี4 เทอม2  มคอ.๓ 103321 ศาสนาและสันติภาพ

(62) ปี4 เทอม2 มคอ.3 108310 มิลินทปัญหา

 

 

Share.

Leave A Reply