สาขาวิปัสสนาภาวนา มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑

0

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิปัสสนาภาวนา

 

 

 

(62) ปี1 เทอม1 000147  พระไตรปิฎกศึกษา

(62) ปี1 เทอม1 000158 ประวัติพระพุทธศาสนา

(62) ปี1 เทอม1 000104   เศรฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

(62) ปี1 เทอม1 000116  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

(62) ปี1 เทอม1 000259  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

(62) ปี1 เทอม1 000107  เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา

(62) ปี1 เทอม1 000145   บาลีไวยากรณ์

(62) ปี1 เทอม1 00151  ธรรมภาคปฏิบัติ1

(62) ปี1 เทอม1 SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑

(62) ปี1 เทอม1 SP๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๒ 

(62) ปี1 เทอม1 SP103  บาลีย์ไวยกรณ์3

 

 

Share.

Leave A Reply