บทความวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา ๒๕๖๒

0

วิปัสสนากรรมฐานเพิ่มพลังจิตสู้ภัยโควิด 19  บทเรียนจากองค์ดาไลลามะ 

การแก้ปัญหาทางจริยธรรมในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม 

 

The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS

สถาบันสงฆ์กับแนวทางพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม 

 

วัฏฏสงสารกับไวรัสโควิด 19 ให้บทเรียนอะไรแก่ชีวิตมนุษย์

พุทธวิธีเพื่อการประกาศพระพุทธศาสนา 

 

การดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมในยุคโควิด 19

 

รูปแบบการพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนาสำหรับนักประดิษฐ์นวัตกรรม

Attachments

Share.

Leave A Reply