สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒

0

 

ชั้นปีที่ 1 

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.3 000148 พระวินัยปิฎก

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.3 000109 วิชาศาสนาทั่่วไป

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.3 ๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.3 000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น

(62) ปี1 เทอม2 มคอ 3 000152 ธรรมภาคปฏิบัติ2

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.3 000117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง

(62 ปี1 เทอม2 มคอ.3 000149 พระสุตันตปิฏก

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.๓ SP105 แปลบาลีเป็นไทย-แปลไทยเป็นบาลี ๑ 

(62) ปี1 เทอม2 มคอ.๓ 000105 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

(62) ปี1 เทอม2 มคอ ๓ SP106 แปลบาลีเป็นไทย – แปลไทยเป็นบาลี ๒

(62) ปี2 เทอม2  มคอ 3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

(62) ปี2 เทอม2 มคอ.3 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

Share.

Leave A Reply