สาขาพระพุทธศาสนา มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑

0

ชั้นปีที่ ๑

เทอม๑ ปี๑ มคอ.๓ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

เทอม๑ ปี๑ มคอ.๓  บาลีไวยากรณ์

เทอม๑ ปี๑ มคอ.๓ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เทอม๑ ปี๑ มคอ.๓ ปรัชญาเบื้องต้น

เทอม๑ ปี๑ มคอ ๓ พระไตรปิฎกศึกษา

เทอม๑ ปี๑ มคอ.๓ บาลีไวยากรณ์ ๑

เทอม๑ ปี๑ มคอ. ๓ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

เทอม๑ ปี๑ มค.อ.๓ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เทอม๑ ปี๑ มคอ ๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๑

 

เทอม๑ ปี๑ มคอ.๓ ประวัติพระพุทธศาสนา 

ชั้นปีที่ ๒

เทอม๑ ปี๒ มคอ.๓ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น

เทอม๑ ปี๒ มคอ.๓ การปกครองคณะสงฆ์ไทย

เทอม๑ ปี๒ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓

เทอม๑ ปี๒ มคอ. ๓ วิชาวรรณคดีบาลี

เทอม๑ ปี๒ มคอ.๓ กฏหมายทั่วไป

เทอม๑ ปี๒ มคอ. ๓ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

ชั้นปีที่ ๓

เทอม๑ ปี๓ มคอ. ๓ หลักพุทธธรรม

เทอม๑ ปี๓ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

เทอม๑ ปี๓ มคอ.๓ ธรรมบทศึกษา

เทอม1 ปี3 มคอ. ๓ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

 

ชั้นปีที่ ๔

เทอม๑ ปี๔ มคอ.๓ ธรรมภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง

เทอม๑ ปี๔ มคอ.๓ พุทธศิลป์

เทอม๑ ปี๔ มคอ.๓ วิชาศึกษาอิสระทางพระุทธศาสนา

เทอม๑ ปี๔ มคอ.๓ มังคลัตทีปนีศึกษา

เทอม1 ปี4 มคอ. ๓ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก

 

Share.

Leave A Reply