สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑

0

ชั้นปีที่ ๑

เทอม๑ ปี๑ มคอ.๓ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

เทอม๑ ปี๑ มคอ.๓  บาลีไวยากรณ์

เทอม๑ ปี๑ มคอ.๓ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

เทอม๑ ปี๑ มคอ.๓ ปรัชญาเบื้องต้น

เทอม๑ ปี๑ มคอ ๓ พระไตรปิฎกศึกษา

เทอม๑ ปี๑ มคอ.๓ บาลีไวยากรณ์ ๑

เทอม๑ ปี๑ มคอ. ๓ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 

เทอม๑ ปี๑ มคอ.๓ ประวัติพระพุทธศาสนา

ชั้นปีที่ ๒

เทอม๑ ปี๒ มคอ.๓ (ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น)

เทอม๑ ปี๒ มคอ.๓ การปกครองคณะสงฆ์ไทย

เทอม๑ ปี๒ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓

เทอม๑ ปี๒ มคอ. ๓ วิชาวรรณคดีบาลี

เทอม๑ ปี๒ มคอ.๓ กฏหมายทั่วไป

เทอม๑ ปี๒ มคอ. ๓ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

Share.

Leave A Reply