ประกาศนียบัตร มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑

0

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์

(ป.บส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา

(ป.วน.)

เทอม๑ ป.บส. มคอ.๓ การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ เทอม๑ ป.วน. มคอ.๓ วิปัสสนาวงศ์
 เทอม๑ ป.บส. มคอ.๓ กฏหมายคณะสงฆ์  เทอม๑ ป.วน. มคอ.๓ สำนักวิปัสสนาในสังคมไทย
   เทอม๑ ป.วน. มคอ.๓ การบริหารจัดการสำนักวิปิสสนาภาวนา
   เทอม๑ ป.วน. มคอ.๓ วิสุทธิมรรคศึกษา
   
   
   
   
   
Share.

Leave A Reply