การสอบปลายภาคปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐

0

การสอบวัดผลปลายภาคการปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๒ ก็ได้ผ่านไป ซึ่งเป็นการสอบวัดผลครั้งสุดท้ายก่อนที่นิสิตทุกท่านจะได้เลื่อนระดับชั้น และสำเร็จการศึกษา ในพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งในการสอบครั้งนี้ เราเริ่มสอบตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งการสอบเป็นวันเว้นวัน รวมการสอบทั้งหมด ๕ วัน สถานที่สอบ ณ โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share.

Leave A Reply