เข้าชี้แจงการขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนาและปรึกษาข้อมูลด้านทะเบียนและวัดผล

0

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะพุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และพระครูศรีธรรมวราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าชี้แจงการขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา เพื่อให้ผลดำเนินการได้ สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสศาสตร์บัณฑิต ให้ตรวจความพร้อมและได้รับความเห็นชอบตามเกณฑ์ สกอ. ก่อน ทั้งนี้ให้เตรียมเอกสารเข้าชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ปรึกษาข้อมูลด้านทะเบียนและวัดผล จาก พระมหาปัญญา ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนและวัดผล เพื่อแก้ไขข้อมูลนิสิตให้เป็นปัจจุบันที่สุด

Share.

Leave A Reply