เข้าร่วมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๕

0
วันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พระครูกิตติชัยกาญจน์ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ และพระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน ได้เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และเนื่องในโอกาสสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Share.

Leave A Reply