การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0

นที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ พรหมเลิศ นายพัศรุตน์ ตรีจิตตนันท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ได้เข้ามาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี มีการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

 

Share.

Leave A Reply