อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(สาขาพระพุทธศาสนา)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(สาขารัฐศาสนศาสตร์)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(สาขาวิปัสสนาภาวนา)