สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑
โครงการ “พัฒนาสื่อการสอนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อบูรณาการงานวิชาการและนวัตกรรมสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒” วันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
โครงการ “พัฒนาสื่อการสอนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อบูรณาการงานวิชาการและนวัตกรรมสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒” วันศุกร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ตารางเรียน – ตารางสอบ ปีการศึกษา 2563
การสัมมนาวิปัสสนาภาวนา โครงการวิปัสสนาที่ล้านนายังมีหวัง วันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Posts Navigation