ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมโครงการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับสถาบันสถาบันวิปัสสนาธุระ
ประชุมนโยบายวางแผนและพัฒนา
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๑ ***๕ รูปแรก มีทุนการศึกษา*** หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส.)
“เปิดรับนิสิตใหม่ ๒๕๖๑” พิเศษ!! มีทุนการศึกษาให้นิสิต
ประชุมผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ของคณะพุทธศาสตร์
บทความ พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน แซ่ตั้ง
บทความ พระเมธีปริยัติวิบูล,ดร.

Posts Navigation